Do góry
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Medyczne Studium Zawodowe  |  opiekun medyczny

Kierunek: Opiekun medyczny

Roczny dwusemestralny kierunek na podbudowie szkoły policealnej dający możliwość zatrudnienia w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej, dziennych domach pobytu i wszędzie tam gdzie konieczne wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych. 

Opiekun medyczny jest to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych u chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi:

 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej,
 • współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich,
 • dokumentowanie wykonanych zabiegów higienicznych;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.
 • zapewnianie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.
   

Opiekun medyczny powinien:

 • mieć dobry stan zdrowia,
 • wykazywać ogólne zainteresowanie kierunkiem medycznym,
 • mieć postawę empatii, zrozumienia dla człowieka chorego i cierpiącego.

W trakcie zajęć dowiesz się między innymi:

 • jak prawidłowo nawiązywać komunikacje i stosować zasady aktywnego słuchania
 • jak stosować w praktyce zachowania asertywne
 • jak zapewnić osobie chorej i niesamodzielnej godne warunki życia
 • jak wykonywać zgodnie z zasadami aseptyki zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne
 • jak pracować zgodnie z zasadami ergonomii


Przedmioty nauczania: podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii, anatomia, fizjologia, patologia, zdrowie publiczne, opieka nad osobą chorą i niesamodzielną, pracownia zabiegów higienicznych, zajęcia praktyczne, wychowanie fizyczne, j. niemiecki, technologie komputerwe.

Praca: absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Postępujący proces starzenia się europejskich społeczeństw spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Obserwuje się również bardzo niskie zainteresowanie kształceniem w zawodzie pielęgniarka, których jest z każdym rokiem mniej. Skutkuje to ogromną potrzebą kształcenia w zawodzie opiekun medyczny. To zawód należący do branży medycznej, w której strukturach zachodzą nieustanne przemiany. Branża ta potrzebuje kompetentnych opiekunek i opiekunów, aby świadczyli usługi opiekuńcze, pielęgnacyjne i higieniczne wobec swoich podopiecznych. Istnienie tego zawodu zwiększy efektywność i jakość usług adresowanych do osób niesamodzielnych. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą. 

więcej....

WebInspiracje
Baner

Zespół Szkół Medycznych w Brzegu uczestniczy w projekcie „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, który jest realizowany na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu numer RPOP.10.04.00-16.0001/16-00 z 24.10.2016 r.
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020